Hekon & privacy
Privacyverklaring

Algemeen
Hekon respecteert uw privacy. 

Deze privacyverklaring is van toepassing op elk gebruik van onze websites en op alle persoonsgegevens die aan Hekon B.V. worden aangeboden of verwerkt. Informatiebeveiliging en bescherming van persoonsgegevens heeft onze prioriteit. Wij hebben passende beveiligingsmaatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig bij ons zijn en dat deze alleen gebruikt worden in het kader van onze bedrijfsvoering en de hiernavolgende doeleinden.

Hekon B.V. is een groothandel en haar klanten zijn bedrijven/organisaties. Bedrijfsactiviteit is het leveren van goederen en diensten op gebied van relatiegeschenken, promotials en bedrijfskleding

Doel en grondslag
In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens met de volgende doeleinden: 

 • het leveren van onze producten en diensten
 • de afhandeling van uw bestellingen, vragen, klachten• alle activiteiten die met onze bedrijfsactiviteit samenhangen, zoals het informeren, adviseren, promoten, offreren, inkopen, afhandeling van betaling, verhogen van dienstverlening aangaande onze producten en diensten. 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

 • voornaam
 • voorletters
 • achternaam
 • geslacht
 • telefoonnummer
 • mailadres
 • personeelsnummer
 • afdeling
 • functie
 • adresgegevens
 • kledingmaatgegevens
 • bestelgegevens/orderhistorie
 • KvK nummer
 • BTW nummer
 • bankgegevens

Noot: niet van elk natuurlijk persoon zijn alle bovenstaande gegevens genoteerd, alleen indien nodig voor de bedrijfsvoering.
Noot: gegevens met betrekking tot de personeelsadministratie, verwerking en beveiliging ervan, is intern vastgelegd.

Herkomst van gegeven: 
Verschaft door klant of leverancier. Klant geeft aan welke gegevens in de order moeten staan. Indien het kleding betreft, worden maatgegevens genoteerd. Bestelgegevens en orderhistorie, maatgegevens worden door ons bijgehouden of toegevoegd. Voor het versturen van nieuwsbrieven vragen wij uw toestemming.   

Gebruik:
Wij gebruiken de gegevens in kader van onze bedrijfsvoering. De gegevens worden niet gedeeld met derden, tenzij in het kader van de opdracht met  de opdrachtgever of in het kader van wettelijke verplichting dan wel met toestemming.
Indien uw gegevens worden verwerkt door een verwerker, stellen wij een verwerkingsovereenkomst op, om zorg te dragen voor een zelfde niveau van beveiliging.

Beveiliging 
Wij hanteren passende interne en externe veiligheidsmaatregelen om elk niet-toegestaan gebruik te voorkomen, hiertoe behoren ook procedures bij zogenoemde datalekken. Onze medewerkers en door ons ingeschakelde partijen zijn verplicht de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Onze portals zijn beschermd met veiligheidscerticaat SSL.

Bewaartermijn
Wij bewaren uw gegevens gedurende de periode die nodig is om u van dienst te zijn of gedurende de periode die nodig is voor het nakomen van wettelijke verplichtingen.

Recht op toegang
U heeft het recht om uw persoonsgegeven in te zien, te corrigeren of te verwijderen, uw eventuele toestemming in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, behoudens wettelijke verplichtingen. Verzoeken en vragen hierover kunt u sturen naar info@Hekon.nl

Hekon respecteert uw privacy en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking tegen te gaan. Meent u dat er aanwijzingen zijn dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er sprake is van misbruik of lek, neem dan contact op via info@Hekon.nl.


Contact

Hekon Zwolle B.V.

Tel: +31 (0)38 4 28 11 77
Mail: info@hekon.nl

Benjamin Franklinstraat 29
8013 NC Zwolle

Onze showroom is alleen op afspraak geopend.

Openingstijden: 8:30 - 17:00